ÚLK TÖRZSMÁSZÓKÁRTYA ÁSZF

ÁSZF / Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek]
Érvényes: 2015. március 26-tól

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az Új Liget Kalandpark Törzsmászó klubkártyának figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. Jelen dokumentum nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
Szerződés nyelve: Magyar

A törzsmászókártya használatával, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
A weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a www.ujliget.hu/torzsmaszokartya oldal általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető Információ
Cégnév: Új Liget Kalandpark Kft.
Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 79/a
Cég képviselője: Polyák Attila
Cégjegyzékszám: 01-09-943875
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság
Adószám: 22794772-2-42
Bankszámlaszám: K&H forint pénzforgalmi bankszámla
HU80 1040 1945 5052 6778 8977 1004
Telefon: +3620-236-1214
e-mail cím: info@ujliget.hu


Kártya igénylési információk
Igénylés menete
1. Megrendelőlap kitöltése ITT
2. Visszaigazoló levelet e-mailben kap a megrendelő
3. A kártya átvehető az Új Liget Kalandpark szolgáltatási helyszínein.
A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9 és 16 óra között.
Megrendelések szolgáltatási helyszínre kerülése maximum 3 munkanap

Átvétel módja: Személyesen, írásos megbízás által a kijelölt kalandparkjainkban

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben élni kíván elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén e-mailben, írásban, vagy telefonon.
A megrendelt belépő jegyet vagy terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Új Liget Kalandpark Kft. az Ön által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Önt terhelik, tehát a termék Új Liget Kalandpark Kft. ügyfélszolgálati címére (1157 Budapest, Nyírpalota út 79/a.) történő visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, azonban ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Nem gyakorolhatja elállási jogát:
– olyan termék esetében, amely az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Panaszügyintézés
Panaszügyintézés helye
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 79/a
Telefonszám: 0620-236-1214
E-mail: info@ujliget.hu

Panaszügyintézés módja
A z Új Liget Kalandpark Kft. termékével vagy tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás az előző pontban megjelölt elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 72 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Panaszügyintézés ideje
A Új Liget Kalandpark Kft a rendeléssel vagy tevékenységével összefüggő panaszokat hétköznapokon 09:00 – 16:00 óráig fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Új Liget Kalandpark Kft. és vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
– Bírósági eljárás kezdeményezése.
Adatkezelés
A szolgáltatás adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a következő linken keresztül érhető el: Adatkezelési szabályzat

Egyéb rendelkezések
A Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Új Liget Kalandpark Kft nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Új Liget Kalandpark Kft kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az oldal bármely használója pedig teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért és jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Bármely felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Új Liget Kalandpark Kft. jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Új Liget Kalandpark Kft. jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Azonban amennyiben a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk és ha a Új Liget Kalandpark Kft. jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok
A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Új Liget Kalandpark Kft. a szerzői jogi jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.

A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


Adatkezelési nyilatkozat


Új Liget Kalandpark Kft. (Orczy Kalandpark) – 1089 Budapest, Orczy út.1. sz. szolgáltatásainak használatához.

Az Új Liget Kalandpark Kft. (székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 79/A. 1. em. 5.; Cg.: 01-09-243875; adószám: 22794772-2-42) mint az Orczy Kalandpark szakmai üzemeltető, mint Adatkezelő és az Új Liget Kalandpark Kft. megbízottja az EasyPage Softwear Kft. webes tartalom kezelő rendszer üzemeltetője, mint Adatfeldolgozó, minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt, bizalmas, törvényes és tisztességes felvétele és kezelése iránt, biztosítja azt, hogy az adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el.

Az Új Liget Kalandpark Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy személyes adatot kizárólag az érintett tájékozott hozzájárulása alapján, a hozzájárulásban meghatározott körben, célból és mértékig kezel.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció (felelősségvállalási nyilatkozatban aláhúzott), továbbá a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (6) bekezdése alapján vélelmezzük.

Az Új Liget Kalandpark Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a részére továbbított személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok kizárólag akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Új Liget Kalandpark Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat nem teszi semmilyen módon hozzáférhetővé, reklám célra – a hírlevélre való feliratkozás esetét ide nem értve - nem használja fel, illetve nem hozza nyilvánosságra.

Biztosítjuk Önt, hogy az Új Liget Kalandpark Kft., mint Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Az adatokat védeni fogjuk a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés lehetőségétől.

Tájékoztatjuk, hogy az Új Liget Kalandpark Kft., mint Adatkezelő által kezelt adatait, kizárólag az adatkezelésben résztvevő munkatársak, jegyértékesítésben közreműködő egyéb jogi és nem jogi személyek, továbbá az adatfeldolgozó szerver működtetője ismerheti meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Új Liget Kalandpark Kft., mint Adatkezelő az adatkezelés alatt álló személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonásával - megsemmisíti. Amennyiben személyes adati kezelésének korábbi befejezését igényli, írásban közölt kérelmére adatait azonnal megsemmisítjük.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, illetőleg jogainak vélelmezett megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Fentiek előírások szerinti végrehajtásáért felelős: az Új Liget Kalandpark Kft. ügyvezető igazgatója Polyák Attila.

Budapest, 2015. március 12. Új Liget Kalandpark Kft.

Eseménynaptár

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kalandsziget-Tiszafüred

92679289521531035517.jpg
Szeretettel vár Magyarország legnagyobb Kalandszigete!
 

Decathlon Tavi Napok

66800026181469722855.jpg
 

KOCKAJÁTÉK

66746889961494937237.png
 

GALÉRIA

49677446441411487670.jpg
Az eddigi munkáinkról készült képeket itt lehet megtekinteni.